Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Flisegalleriet Hesseldahls ApS

Anvendelse

Flisegalleriet Hesseldahls salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, når parterne skriftligt eller på anden måde har aftalt dem, herunder når de er vedtaget ved, at de er kommet til kundens kendskab ved modtagelsen af ordrebekræftelse, tilbud, fakturaer mv., hvor der henvises til dem.

Flisegalleriet Hesseldahls salgs- og leveringsbetingelser har forrang for andre betingelser af enhver art, medmindre parterne udtrykkeligt, skriftligt har erklæret, at andre betingelser skal have forrang.

Tilbud og aftale

Tilbud og prislister er bindende, når endelig aftale om levering er bekræftet af Flisegalleriet Hesseldahl ved skriftlig ordrebekræftelse.

Vil modtageren af ordrebekræftelsen ikke acceptere de deri anførte vilkår eller priser, må modtageren reklamere straks i henhold til Købelovens og Aftalelovens regler.

For ikke lagerførte varer er tilbud bindende, når producenten har bekræftet de gældende konditioner og køberen af Flisegalleriet Hesseldahl har modtaget meddelelsen herom i form af en ordrebekræftelse. Med ikke lagerførte varer menes i salgs- og leveringsbetingelserne varer, hvorpå der er fastsat leveringstid. Importerede varer kan ikke afbestilles når aftale er indgået. Produktspecifikationer er kun gældende og bindende for Flisegalleriet Hesseldahl når de er skriftligt bekræftet af Flisegalleriet Hesseldahl. Varer der reserveres, men ikke aftages, debiteres med 20% af fakturaværdien.

Priser

Priser er kalkuleret ab lager Brabrand, hvis intet andet er anført, leveret i hele enheder.

Levering og forsinkelse

Risikoen for varen er overgået til køber, når varen er overgivet til fremmed fragtfører.

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentligt og Flisegalleriet Hesseldahl er berettiget til at foretage levering efter den anførte dato.

Hvis det i ordrebekræftelsen udtrykkeligt er angivet at leveringen skal ske præcist på en bestemt dag eller senest et bestemt tidspunkt, er Flisegalleriet Hesseldahl forpligtet til at levere i overensstemmelse hermed. En afvigelse fra et udtrykkeligt aftalt leveringstidspunkt er at betragte som forsinket levering. Flisegalleriet Hesseldahl tager forbehold for at annullere leveringen i tilfælde af force majeure og hvis opfyldelse af leveringsfristen gøres umulig eller særlig byrdefuld på grund af forhold, som Flisegalleriet Hesseldahl ikke er ansvarlig for.

Køberen er forpligtet til at acceptere leveringsforsinkelser op til 4 uger efter det tidspunkt, hvor Flisegalleriet Hesseldahl var berettiget til at levere. Ved forsinket levering udover 4 uger er køberen berettiget til at hæve købet.

Betaling

Hvis intet andet er aftalt, skal betaling erlægges Fakturadato + 8 dage. Hvis betaling sker efter udløb af den anførte betalingsfrist, beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned jf. tillige faktura. Ved betaling efter betalingsfristens udløb beregner Flisegalleriet Hesseldahl et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00. Flisegalleriet Hesseldahl påtager sig desuden retten til at fratrække eventuelle rabatter eller prisnedsættelser ved forsinket betaling.

Returvarer

Kun lagerførte varer tages retur i optil 3 uger efter fakturadato. Returnerede varer skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original, ubrudt emballage.

Ansvar og mangler

Køberen skal reklamere over eventuelle mangler straks ved varens modtagelse jf Købeloven.
Flisegalleriet Hesseldahl kan, hvis varen lider af mangler, frit vælge at ombytte varen ved levering af nye varer til køber eller at afhjælpe manglen eller at yde køberen et forholdsmæssigt afslag efter nærmere aftale.

Flisegalleriet Hesseldahl er uden ansvar, hvis varen bruges til formål, den ikke er egnet til eller hvis montering, rengøring mv. ikke er foretaget fagmæssigt korrekt. Reklamation over variationer i farve og størrelse skal ske forinden ibrugtagning, idet køberen ellers
fortaber retten til at fremkomme med reklamationer herom.

Ansvarsfrihed

Flisegalleriet Hesseldahl er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes årsager efter køberens overtagelse af varen.

Flisegalleriet Hesseldahl er ikke ansvarlig for personskade som følge af varens brug, medmindre det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Flisegalleriet Hesseldahl.

Flisegalleriet Hesseldahl er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab. Der kan således heller ikke rejses krav imod Flisegalleriet Hesseldahl for dækning af de udgifter, der måtte være i forbindelse med, at der fra Flisegalleriet Hesseldahls side måtte være leveret mangelfulde produkter. Der tænkes her bl.a. på omkostninger til håndværkere, såfremt Flisegalleriet Hesseldahl eksempelvis har valgt at ombytte varen, efter at disse er forbrugt.

Flisegalleriet Hesseldahl er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, hvis den manglende opfyldelse af aftalen skyldes force majeure, eller hvis den manglende opfyldelse skyldes forhold som vil gøre opfyldelse af aftalen umulig eller særlig byrdefuld for Flisegalleriet Hesseldahl.

Tvister og lovvalg

Enhver tvist mellem Flisegalleriet Hesseldahl og køber og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved Flisegalleriet Hesseldahls hjemting i overensstemmelse med dansk rets regler og med respekt for, hvad der er aftalt i medfør af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.